Takster

for Vestervig kirkegård i Sydthy provsti, Thisted kommune, Aalborg Stift.
   

§ 30
De i §§ 31 - 40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget ved brug af Finansministeriets generelle pris- og løn indeks.
Priserne kan ses i det aktuelle takstblad.

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

§ 31
En brugsperiode er på samme antal år, som fredningstiden for det pågældende gravsted, jfr. § 20 (kistegrave for voksne) og § 24 (urnegrave). Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling.

Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for et kortere åremål end 5 år.
    

§ 32
Med hensyn til erhvervelse af brugsret til et gravsted henvises til Lovbekendtgørelse nr. 77 af 2. februar 2009 om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde med senere ændringer, § 15, stk. 1 og 2.

Nærværende takster for erhvervelse / fornyelse af brugsret er gældende for alle typer af gravpladser.

Foruden betaling for erhvervelse / fornyelse skal der betales for vedligeholdelse og klipning af hæk.

Takster for erhvervelse (1. brugsperiode) og fornyelse (2. brugsperiode) af brugsret til et gravsted, vedligeholdelse og hækklipning ses i det aktuelle takstblad - både for medlemmer og ikke-medlemmer af Folkekirken.

Gravsted til børn, der ikke er medlem af folkekirken, kan erhverves til taksten for medlemmer, indtil det fyldte 14. år, forudsat at mindst en af forældrene er medlem af folkekirken.

Beløbene er fritaget for moms.


§ 33
For erhvervelse af brugsret til yderligere en gravplads, som udlægges på begæring af den efterlevende ægtefælle (jfr. § 7, stk.4), betales på erhvervelsestidspunktet taksten for medlemmer af folkekirken i henhold til § 32. På tidspunktet for ibrugtagning af gravpladsen betales taksten for ikke-medlemmer af folkekirken fratrukket den eventuelt tidligere betalte medlemstakst, såfremt afdøde på dødstidspunktet ikke er medlem af folkekirken.

Ved en eventuel senere fornyelse af brugsretten til en sådan gravplads betales på fornyelsestidspunktet taksten for medlemmer af folkekirken i henhold til § 32. På tidspunktet for ibrugtagning af gravpladsen betales taksten for ikke-medlemmer af folkekirken fratrukket den eventuelt tidligere betalte medlemstakst, såfremt afdøde på dødstidspunktet ikke er medlem af folkekirken.

Hvis brugsperioden for et ikke-medlem er det dobbelte af det normale (jf. § 20 og 24), f.eks. ved begravelse i egetræskiste, fordobles gebyret if. § 32.

Valgmenighedsmedlemmer betragtes som ikke-medlemmer, jf. Kirkeministeriets cirkulære 9705 af 1.9.2009.

Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

§ 34
Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for ukrudt for følgende beløb pr. år.

For alle arbejder ud over renholdelse for ukrudt og eventuel grandækning betales særskilt efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder.

Beløbet for grandækning udgør en 80 % af beløbet for renholdelse, if. menighedsrådets vedtagelse i kirkegårdsvedtægten.

Dagsprisen for plantning m.v. af forårs- og sommerblomster pr. stk. er planternes anskaffelsespris + arbejdsløn.

Se priser i det aktuelle takstblad.

§ 35
Kirkegården påtager sig pligten til at sørge for almindelig vedligeholdelse af anlagte gravsteder for én brugsperiode mod betaling af følgende beløb, som indbetales til Aalborg Stift til oplæg blandt kirkens kapitaler.

NB! Ved 1. brugsperiode ikke mindre åremål end en fuld fredningstid (jf. § 19), dvs. 30 år for kister og 15 år for urner.

Alm. vedligeholdelse omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet for ukrudt følgende arbejder: Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter (ikke 1-årige), opretning efter jordsætning, pålægning af ral og rensning og opretning af gravminde.

Skal vedligeholdelsespligten omfatte yderligere forpligtelser, som plantning af forårs- og sommerblomster, sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravsteder, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o.l., må der herfor erlægges særskilt vederlag.

Takster for eventuelle forhåndsgodkendte særlige ydelser

For forårs- og sommerblomster, vinterkranse o.l. betales (se §34, om beregning af pris for blomster): Antal x dagpris x åremål = takst.

(Eksempel på takst inkl. moms: 10 sommerblomster a 7,00 kr.+ arbejde a 9,00 kr. i 20 år: 10 x16,00 x 20 år = 3200,00 kr. inkl. moms).

Kirkegården udfærdiger i alle tilfælde specificeret tilbud på vedligeholdelse mod éngangsvederlag, omfattende prisen på og omfanget af den almindelige vedligeholdelse, samt prisen på og omfanget af eventuelle særlige ydelser.

Ønskes vedligeholdelsen overtaget af kirkegården for længere tid end én brugsperiode, skal overenskomst herom med specifikation af ydelsernes omfang og pris i hvert enkelt tilfælde godkendes af Provstiudvalget.

Aftaler om almindelig vedligeholdelse skal altid indgås til fredningsperiodens udløb for det pågældende gravsted.

Aftaler om almindelig vedligeholdelse, som overstiger fredningstiden if. §§ 20 og 24, eller som ikke dækker fredningstiden, skal godkendes af provstiudvalget.

Aftaler om grandækning, sommerblomster m.v. kan tegnes for en kortere periode end fredningstiden.

Vedligeholdelsesaftaler tegnes altid fra 1. januar 20XX til 31. december 20YY.

Vedligeholdelsesaftaler, som indgås i januar 20XX, kan træde i kraft pr. 1. januar samme år.

Vedligeholdelsesaftaler, der indgås efter 31. januar 20XX, tegnes til ikrafttræden pr. 1. januar det efterfølgende år eller senere.

Evt. renholdelse, grandækning m.v. indtil en vedligeholdelsesaftales ikrafttræden pr. 1. januar 20XX skal faktureres if. § 34. Renholdelse for en del af året faktureres forholdsmæssigt (Eksempel: Renholdelse fra 1.7-31.12 = 50% af taksten for et helt år).

Alle beløb er momspligtige.
   

§ 36
Med hensyn til takster for erhvervelse / fornyelse af gravplads henvises til vedtægtens § 32.
Takster for obligatorisk vedligeholdelse i fredningsperioden af gravpladser i fællesgravsted ("plæne") ses i det aktuelle takstblad.

Beløbene indbetales til Aalborg Stift til oplæg blandt kirkens kapitaler.

Alle beløb er momspligtige.

Øvrige ydelser

§ 37
Med hensyn til takster for erhvervelse / fornyelse af gravplads henvises til vedtægtens § 32.

For vedligeholdelse af eventuelle andre gravstedsformer, f.eks. plænegravsted med mindeplade, "skovkirkegård", osv. betales efter særskilt aftale, som skal godkendes af Provstiudvalget.
   

§ 38
Takster for gravning, tilkastning, planering og opretning indenfor det første år efter begravelsen ses i det aktuelle takstblad.
Bemærk: der er tillæg for kistebegravelse og urnebegravelse på lørdage, søndage og helligdage.

For kistebegravelse i ekstra dybde tillægges taksten de ekstraudgifter, som følger af større tidsforbrug mv.

Beløbene er fritaget for moms.

Evt. ekstra pyntning af gravstedet med sommerblomster, gran mv. betales iflg. § 34. 

Reservation af gravsteder

§ 39
Såfremt der på kirkegården er mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug, skal der udstedes et gravstedsbrev til den, der ønsker reservationen foretaget. Sådan reservation skal noteres nøje i kirkegårdsprotokollen for at sikre en præcis styring af overblikket over ledige gravpladser og gravpladser, der er reserveret til senere brug.

Gravpladser reserveret til senere brug skal erhverves for en brugsperiode (jf. § 20 og § 24). Taksten for erhvervelse if. § 32 skal betales (medlemstakst). Herudover skal der ske betaling for vedligeholdelse af gravstedet efter de for kirkegården gældende takster for årlig vedligeholdelse af det pågældende gravsted (jf. § 34).

Hvis der på et senere tidspunkt begraves et ikke-medlem, eller et medlem af en valgmenighed, opkræves taksten for ikke-medlemmer (§32) for en gravplads, fratrukket tidligere indbetalt medlemstakst, se § 33. 

Ikke-medlemmers benyttelse af kirken

§ 40
I forbindelse med kirkelig begravelse/bisættelse af en person, der ikke er medlem af folkekirken, eller medlem af en valgmenighed, opkræves betaling jvf. menighedsrådets beslutning (se det aktuelle takstblad).

Begravelseskapel, hvor der foretages kirkelige handlinger, er ligestillet med en kirke. Ved "kapel" forstås her det sted, der bruges til henstilling af kister, udsyngning o.l.

For pyntning af kirken betales efter regning – beløbet skal tillægges moms.