Ordensbestemmelser

§ 28
Kirkegården er åben fra kl. 24.00  til kl. 24.00.

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres på hverdage i tiden mellem kl. 7 og kl. 16.

Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

De på kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes på plads.

Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

Hunde skal føres i snor.

Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særlige tilladelse.

Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

Pynt på gravsteder skal først og fremmest være fremstillet af materialer fra naturen, dvs. at plasticblomster, havelamper af plastik, legetøj m.m. kan forlanges fjernet.

Graveren /kirkegårdslederen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegårdsdige, digefod eller på kirkegården - bortset fra de midler, som måtte være særligt godkendt ved Kirkeministeriets cirkulære. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
     

§ 29
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted: på alle hverdage i tiden mellem kl. 10.00 og kl. 14.00.

Takster

§ 30
§ 31-40 vedr. takster fastsættes af Provstiudvalget, og udsendes herfra til menighedsrådene.

For så vidt angår taksten for grandækning i §§ 34-35, fastlægger menighedsrådet hvilke %-satser der anvendes: 60 /80 /100% af taksten for renholdelse/vedligeholdelse.

Betaling for grandækning udgør 80 % af taksten for renholdelse (§34) eller ren- og vedligeholdelse (§ 35).

For så vidt angår § 39 afgør menighedsrådet om der er mulighed for reservation af gravsteder:
A) mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug
eller
B) ikke mulighed for reservation af gravsted til fremtidig brug.

Når en folkekirkepræst påtager sig begravelse / bisættelse af en person, der ikke er medlem af folkekirken, opkræves betaling jf. § 40.
Betaling opkræves også ved begravelse / bisættelse af et medlem af en valgmenighed.

Tillæg til vedtægten

(f.eks. bestemmelser om hække/indhegning, gravsten, urneflytning, opbevaring af ikke-bevaringsværdige gravsten, særlige bestemmelser for enkelte afsnit af kirkegården)

For følgende gravsteder vil nysalg ikke kunne finde sted:
Række H 1, nr. 12 til 38
Række H 2, nr. 22 til 43
Række I 1, nr. 25 til 46
Række I 2, nr. 25 til 47
Række J 1, nr. 25 til 47
Række J 2, nr. 25 til 47
Række K 1, nr. 25 til 45

Ligeledes vil ovennævnte gravsteder heller ikke kunne fornys ud over fredningstiden for den sidst begravede.

Dog kan fornyelse af gravsteder, hvori begge ægtefæller/samlevere er begravet, fornys til senest 31.12.2040.

Undtaget fra nye begravelser er ægtefæller/samlevere til allerede begravede, samt forældre til afdøde børn.