Gravsteder

§ 4

Den bestående kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest samt at kvinden begraves på mandens højre side skal så vidt muligt opretholdes.

Erhvervelse og fornyelse af brugsret

§ 5
Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder (gravstedsret), samt om nedsættelser af kister eller askeurner i såvel nye som i bestående gravsteder, sker til kirkegårdslederen.
  

§ 6
For ethvert gravsted udfærdiger kirkegårdslederen et gravstedsbrev i forbindelse med udlæggelse af gravstedet til begravelse eller urnenedsættelse.
 
Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet bliver gravstedsbrevet fornyet.
   

§ 7
Ønske om erhvervelse af brugsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

  1. ved sin død havde bopæl i sognet,
  2. har ægtefælle, forældre eller børn begravet på kirkegården,
  3. på særlig måde har været knyttet til sognet

Uanset om der i øvrigt i medfør af bestemmelserne i nærværende vedtægts afsnit D skal erlægges betaling for erhvervelse af brugsret, skal der altid være adgang til at erhverve sådan ret uden vederlag til begravelse af ubemidlede, som opfylder betingelserne under pkt. 1-3.

Der kan her ud over erhverves brugsret til begravelse af andre mod, at der herfor erlægges betaling i overensstemmelse med reglerne i afsnit D.

Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af, og den efterlevende ægtefælle bevarer retten til at blive begravet her, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Gravsteder kan ikke udlægges med mere end 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Ønske om fornyelse af brugsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Ønske om erhvervelse eller fornyelse af brugsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden, kan dog kun ske med menighedsrådets godkendelse, som eventuelt vil kunne meddeles på den betingelse, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af Provstiudvalget eller fremgå af nærværende vedtægts afsnit D.

Erhvervelse af brugsret for et åremål, der overstiger fredningsperioden (jf. § 20 og 24), kan kun ske i forbindelse med begravelse i kister/urner af svært forgængelige materiale (f.eks. egetræskister).

Erhvervelse eller fornyelse af brugsret på én gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden, kan kun ske med Provstiudvalgets godkendelse, som eventuelt vil kunne meddeles på vilkår, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, jf. §35. Den maksimale længde for en brugsretsperiode er 60 år.

Erhvervelse af gravsteder til senere brug (reservation), se §39, samt tillæg til kirkegårdsvedtægt.
    

§ 8
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten forlænges for det tidsrum, fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.
     

§ 9
Den periode, for hvilken brugsretten til et gravsted er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

    
§ 10
Brugsretten til et gravsted kan kun overdrages til en ny brugsretsindehaver på følgende måder:

  1. Ved arv efter brugsretsindehaverens død.
  2. Ved overdragelse med den tidligere brugsretsindehavers skriftlige accept.
  3. Med menighedsrådets godkendelse.
     

§ 11
Hvis brugsretten ønskes fornyet, må indehaveren af denne rette henvendelse til kirkegårdslederen herom i rimelig tid, før den løbende brugsperiodes ophør.

Se også tillæg til kirkegårdsvedtægt.

Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen brev til den pågældende med påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af brugsretten, sender kirkegårdslederen et nyt anbefalet brev. Medfører dette stadig ikke ønske om fornyelse, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå, til kirkegården.

Indehaveren af brugsretten kan dog inden 8 uger efter brugsrettens udløb fjerne planter m.m., samt gravminder, når eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand.

Indehaveren af brugsretten skal orienteres herom ved den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§ 12
Erhvervelse eller fornyelse af brugsretten til et gravsted for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.
  

§ 13
Imod ønske fra indehaveren af brugsretten kan hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring i bestående gravstedsanlæg i øvrigt kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.
Se også tillæg til kirkegårdsvedtægt.
Enhver regulering af kirkegården skal forberedes og tilrettelægges således, at der tages vidtgående hensyn til de eksisterende skønhedsværdier.

Gravstedernes indhegning

§ 14
Indhegning af gravsteder må i overensstemmelse med den stedlige tradition kun ske med thuja, bøg, taks eller brosten. Anden form for indhegning skal forudgående godkendes af menighedsrådet.

Alle hække plantes og vedligeholdes (efterplantes) ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

Fra 1. januar 2013 vil der ved erhvervelse, fornyelse og forlængelse af brugsretten, vil der skulle erlægges en betaling for hækklipning.

Betalingen skal erlægges som et engangsbeløb, efter provstiets takster, for samme periode som erhvervelsen, fornyelsen eller forlængelsen af brugsretten.

Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af gravstedsindehaveren.

Støbning af fundamenter må kun ske med menighedsrådets godkendelse. Godkendelse vil være på betingelse af forudbetaling for fundamentets fjernelse ved gravstedets udløb.

Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og efter Provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Ved et af Provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan er fastsættes særlige regler for indhegningen af gravsteder på enkelte afsnit af kirkegården.

Beplantning

§ 15
Der må ikke på gravstederne foretages plantning af vækster, som på grund af deres højde og udbredelse kan forudses at blive til gene for andre gravsteder.

Gravsteder må heller ikke anlægges, så de mispryder det pågældende gravsted og afdelingens helhed.

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til gene for andre gravsteder, kan menighedsrådet efter Provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet, for brugsretsindehaverens regning.

Bestående beplantninger, herunder træer, som er af skønhedsværdi for kirkegården som helhed, må ikke uden Provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står.

Ved et af Provstiudvalget stadfæstet tillæg til nærværende vedtægt kan der fastsættes særlige regler for beplantning på enkelte afsnit af kirkegården.

Opstammede træer kan ikke omfattes af gravstedsvedligeholdelsesaftaler (legater).
   

Ny kirkegård, afd. AA og afd. BB
Beplantningen må ikke overstige 120 cm i højden.

Hvis der plantes træer eller buske, der må forventes at overstige denne højde indenfor en 10-års periode, kan disse planter ikke omfattes af en gravstedsvedligeholdelsesaftale. (legat)

Gravminder

§ 16
Gravmindernes opstilling må indordnes under den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Gravmindernes form bør være enkel, særlig dispensation kan dog gives hvor kunstnerisk medvirken er anvendt.

Menighedsrådet påser, at gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke anbringes. Er sådanne gravminder alligevel blevet anbragt, kan de af menighedsrådet med Provstiudvalgets godkendelse forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse herom kan indankes for Stiftsøvrigheden.

Fundament til gravminder skal udfærdiges så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i tilstødende gravsteder. Støbte fundamenter må kun udføres med menighedsrådets godkendelse, jf. §14.

Menighedsrådet og Provstiudvalget skal påse, at gravsten eller mindesmærker ikke fjernes fra kirkegården, hvis de enten kan tjene til kirkegårdens pryd eller til at bevare mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder, eller hvis de af andre grunde, f.eks. historiske eller kulturhistoriske, findes bevaringsværdige. Indehaveren af brugsretten til gravstedet kan dog altid forlange gravminder, planter m.m. udleveret. Der henvises i denne forbindelse til vedtægtens § 11, stk. 3.

Hvor indehaveren af brugsretten til gravstedet ikke har gjort krav på udlevering af et sådant gravminde, men hvor gravmindets flytning er fornøden, skal de anbringes på et andet passende sted på kirkegården.

På menighedsrådets begæring er indehaverne af brugsret til gravsteder pligtige at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.

Gravminder, der ved provstesyn er erklæret bevaringsværdige, forbliver på gravstedet eller hensættes på en dertil indrettet plads på kirkegården. Ikke bevaringsværdige gravminder, der fjernes fra gravene, kan efter menighedsrådets afgørelse i et vist tidsrum hensættes på pladsen. Menighedsrådet udarbejder en vedtægt for pladsens anvendelse, som indeholder tre punkter: 1. Hvor mange gravminder må der placeres på pladsen. 2. Hvor mange år kan et gravminde højst stå på pladsen. 3. Hvem har ansvaret for at fjerne gamle gravminder. Denne vedtægt skal godkendes af Provstiudvalget. 
    
 
Ny kirkegård, afd. AA:
Gravminder skal kunne stå uden bagstøtte (plan bund) og må højest være 60 cm i højden og 80 cm i bredden.
  

Ny kirkegård, afd. BB: 
Samme som afd. AA, gravsten dog max. 40 cm i højden og 60 cm i bredden.
    

Ny kirkegård, afd. CC:
Kun nedgravet mindeplade på 60 x 40 cm tilladt. Inskriptioner skal være nedhugget i mindepladen.

Det er tilladt med max. 1 nedgravet granitvase bag mindepladen.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17
Indehaveren af brugsretten til et gravsted har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at de bestemmelser i nærværende vedtægt, som gælder for gravstedet, overholdes.

Det påhviler menighedsrådet at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser.

Hvis indehaveren af brugsretten til et gravsted forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelsen, udsender menighedsrådet en påmindelse om forsømmelsen.
Hvis vedligeholdelsen ikke udføres, skal menighedsrådet ved anbefalet brev til indehaveren af brugsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 3 uger.
Hvis der ved fristens udløb, fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan menighedsrådet lade vedligeholdelsen udføres af kirkegårdens personale på indehaverens regning. 

Med skriftlig samtykke fra indehaveren af brugsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

Gravsteder, hvori er begravet personer, som har haft særlig betydning for sognet eller egnen, må ikke sløjfes uden provstiudvalgets godkendelse.
    

§ 18
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder eller hærværk og vold.
     
 
§ 19
Kirkegården renholder gravsteder for ukrudt mod betaling efter reglerne i afsnit D, § 34.
Pligten til vedligeholdelse af et gravsted (§ 35) kan overdrages til kirkegården mod betaling til kirkens kapitaler én gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Engangsbeløb for længere perioder fastsættes ved aftale, som skal godkendes af Provstiudvalget. Den maksimale længde af en vedligeholdelsesaftale er 60 år.

Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ved kirken eller kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en i dette øjemed i et pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20
Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave for voksne 30 år, og kistegrave for børn (indtil 10-års alderen) 20 år.
    

§ 21
En gravplads for voksne skal være 1,35 x 2,70 m (ved nye anlæg).
Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.
Kister med dødfødte eller spædbørn kan med kirkeværgens samtykke nedsættes i en allerede benyttet kistegrav indenfor gravstedets fredningsperiode.
 
§ 22
Anvendes zink-eller egetræskiste, skal brugsretten til gravstedet være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af den normale fredningstid.

Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og under forudsætning af Provstiudvalgets godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.
    

§ 23
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkeministeriet.

Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24
Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for urnegrave 15 år.
    

§ 25
Et urnegravsted skal være 1 x 1 m.

Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 mtr. jord over urnen.

Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Urner skal nedsættes således, at de forbliver urørt i hele fredningsperioden, også af senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.
     

§ 26
Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale, og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.
      
 
§ 27
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet som kirkegårdsbestyrelse.